Wat is dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking. (stichting dyslexie Nederland SDN 2016)

Dyslexie is erfelijk. Als een van de ouders dyslexie heeft dan is de kans 50% dat het kind ook dyslexie heeft.

Op de basisschool heeft 10% van de leerlingen spelling- en of leesproblemen, circa 4% van de leerlingen heeft dyslexie.

Gevolgen van spelling en leesproblemen

Wanneer de spelling- en leesproblemen niet tijdig worden ontdekt en  behandeld, kunnen emotionele problemen en faalangst ontstaan. Ook kan de intelligentie van de leerling verkeerd worden ingeschat omdat het lezen en schrijven achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met spelling-en of leesproblemen hebben moeite met veel vakken op school waarbij gelezen en geschreven moet worden.

Kinderen met spelling- en leesproblemen hebben moeite met:
– het verschil horen tussen klanken
– klanken herkennen in woorden.
– klanken en letters goed koppelen
– woorden goed naspreken
– letters goed schrijven. De eu wordt ue bijvoorbeeld
– vlot en correct woorden lezen
– rijtjes onthouden: dagen van de week, rekentafel etc.
– snel op woorden  komen

Onderzoek

De ontwikkeling van de spelling, technisch lezen en het begrijpend lezen wordt door de logopedist/ dyslexiespecialist afgenomen. Voor dit onderzoek worden gestandaardiseerde dyslexie onderzoeken gebruikt.  De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en school besproken.  De spelling en leesbehandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de manier van leren van uw kind.

Als blijkt dat uw kind op school na 18 maanden leesonderwijs E scores behaald op het technisch lezen ( DMT toets cito) en E/D scores behaalt op de spelling ( cito spelling) dan wordt overlegd met school of er aangemeld kan worden voor het dyslexie onderzoek in de vergoede zorg.

Spelling -en leesbehandeling

Het is belangrijk dat problemen in de spelling- en leesontwikkeling vroegtijdig worden herkend en behandeld.  De logopedist/ dyslexiespecialist is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de basisvoorwaarden om tot een goede spelling – en leesontwikkeling te komen.

Bij Logopedie Landsmeer kunt u een gespecialiseerde spelling- en leesbehandeling volgen.  De gebruikte behandelmaterialen voldoen aan de eisen van de dyslexiebehandeling, opgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland.

De spelling-en leesbehandeling wordt multi sensorieel aangeboden.  Dit betekent dat de zintuigen horen, zien en voelen tegelijkertijd worden gestimuleerd.  Deze manier van werken helpt kinderen om de klanken en letters goed te koppelen, waardoor het spellen en lezen zich kan ontwikkelen.

De KweC methodiek is een methode waarbij elke klankgroep een eigen kleur heeft.  Zo leren kinderen vanuit het klankbeeld de woorden eerst neer te leggen met de gekleurde blokjes en zien zij het woord ontstaan.  Vervolgens kunnen zij vanuit dit woordbeeld de spellingregels toepassen en de woorden correct leren schrijven.

Door deze multi sensoriele werkwijze kunnen kinderen met problemen in het werkgeheugen de behandeling ook met succes afronden. Voor hen is het moeilijk om  auditieve informatie op te slaan en te verwerken.  Kinderen met ADD en ADHD bijvoorbeeld zijn snel afgeleid als zij informatie alleen auditief krijgen aangeboden. Door de informatie visueel, auditief en tactiel tegelijkertijd aan te bieden, wordt dit beter opgeslagen in het werkgeheugen en leren kinderen de informatie ook te automatiseren.   Zodra informatie is geautomatiseerd, hoef je er niet meer over na te denken.  Het gaat vanzelf.

Denk aan leren fietsen.  Als je eenmaal kunt fietsen hoef je niet meer na te denken over hoe je het stuur moet vasthouden of hoe je moet remmen.   Dit gaat vanzelf…