Klanken

Vanaf onze geboorte zijn wij in staat om de taal van de mensen die met ons spreken, te ontvangen en te leren begrijpen.  Vanaf de leeftijd van 6 maanden kunnen wij de klanken uit onze taal gaan imiteren.  We kijken naar de mond van degene die met ons spreekt en imiteren de mondbewegingen en luisteren naar de geluiden die de ander en  wij zelf maken.

We maken bewegingen met onze lippen, kaken, tong en stembanden en laten de eerste klanken horen als : b in babababab en m in mamam en de p in papapapapapa  Rond het eerste levensjaar spreken wij de eerste woordjes als mama, papa, boem, poes etc.

Het kunnen ontvangen en opslaan van de klanken in de hersenen is essentieel om de spraak-taalontwikkeling en later ook de leesontwikkeling tot stand te laten komen.

Woorden

Kinderen imiteren de klanken en de woorden uit de taal die met hen gesproken wordt.  Gedurende de eerste levensjaren gebeurt dit imiteren onbewust.

Losse klanken worden samengevoegd tot woorden en ook woorden met meerdere medeklinkers en lettergrepen worden nagesproken.  Het is voor kinderen heel belangrijk dat de taal in verschillende situaties wordt aangeboden.  Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen,  liedjes zingen, vertellen wat je aan het doen bent en waarom en samen praten over wat je ziet enz.

Naar school

In groep 1 wordt van de kinderen van 4 jaar gevraagd om precies te gaan luisteren naar de klanken in woorden.   De kinderen leren dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat je lange woorden kunt verdelen in stukjes.

In groep 2 oefenen de kinderen met het herkennen en benoemen van  begin- en eindklanken in een woord.  Op veel scholen worden minimaal 16 letters aangeboden en wordt verwacht dat kinderen eind groep 2 deze letters correct kunnen koppelen aan de klanken.

Wat is lezen?

Lezen is het koppelen van de klank die je hoort in je hoofd kunnen koppelen aan de letter die je ziet. ( = klank letterkoppeling)

Je ziet een p en je hoort pu,  je ziet een e en je hoort e, je ziet een t en je hoort t.  Vervolgens heb je deze klanken onthouden en kun je ze samenvoegen tot het woord “pet”.

Kinderen kunnen in de war raken als de klanken die je in je hoofd hoort niet meer overeen komen met de letters die je ziet.

Gevolgen van lees- en spellingproblemen

Wanneer de lees- en spellingproblemen niet tijdig worden ontdekt en  behandeld, kunnen emotionele problemen en faalangst ontstaan. Ook kan de intelligentie van de leerling verkeerd worden ingeschat omdat het lezen en schrijven achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met lees- en of spellingproblemen hebben moeite met veel vakken op school waarbij gelezen en geschreven moet worden.

Tijdig signaleren en behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen is zeer belangrijk!