Loop je vast met een leerling?

Wordt de leerling boos en verdrietig omdat het niet lukt?

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag van de leerkracht en de leerling duidelijk.   Een observatie in de klas en het bespreken van alle leerresultaten geeft veel informatie voor goede adviezen.

Het is ook mogelijk om gestandaardiseerd onderzoek op locatie of op de praktijk te doen naar:

     • technisch lezen
     • begrijpend lezen
     • taalontwikkeling
     • spelling
     • rekenen
     • emoties

Onderzoek technisch lezen

Om de ontwikkeling en de problemen op het gebied van het technisch lezen in kaart te brengen, neem ik de gestandaardiseerde  leesonderzoeken af. De uitslag van dit onderzoek kan ook gebruikt worden voor het protocol dyslexie voor de aanvraag van een dyslexie onderzoek in de vergoede zorg.

Onderzoek begrijpend lezen

Scoort de leerling op de Cito Begrijpend lezen onvoldoende?  Dan is het goed om in kaart te brengen waar de leerling over struikelt.   Tijdens een onderzoek naar de ontwikkeling van de woordenschat en het technisch lezen, kijk ik ook naar hoe de leerling de cito begrijpend lezen maakt.

Hoe ervaart de leerling de grote stukken tekst? Wordt de vraagstelling begrepen? Worden er leesstrategieën ingezet? Ik gebruikt de schoolvaardigheidstoets begrijpend lezen om de didactische leeftijdsequivalent aan te geven.

Onderzoek taalontwikkeling

De taalontwikkeling bestaat grofweg uit twee belangrijke onderdelen:  het taalbegrip en de taalproductie.   Als logopedist observeer en onderzoek ik al 28 jaar de taalontwikkeling bij kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.  Het taalonderzoek geeft antwoorden op vragen als:

 • Wat begrijpt de leerling van wat ik vertel in de klas?
 • Hij spreekt in korte zinnen en ik begrijp hem niet. Hoe komt dat?
 • De uitleg lijkt wel het linker oor in te gaan en het rechter oor weer uit te gaan.
 • Is de woordenschat wel groot genoeg voor de taalopdrachten?

Zo zijn een goed ontwikkelde actieve woordenschat en zinsbouw essentieel om  duidelijk en adequaat deel te kunnen nemen aan een gesprek.  Een goed ontwikkelde woordenschat en een auditief geheugen zijn zeer belangrijk om de klassikale instructie te kunnen volgen en opdrachten uit te kunnen voeren.

Onderzoek spelling

Als lees-en spellingspecialist onderzoek ik de oorzaak van de achterstand in de spelling- en leesontwikkeling.  Deze wordt veelal veroorzaakt door een probleem in de klank letterkoppeling.  Het afnemen van het pi dictee alleen is niet voldoende.  Een onderzoek naar de fonologische ontwikkeling is essentieel.

Ik onderzoek de klankontwikkeling , de klank letterkoppeling en het kunnen toepassen van de spellingregels.Zolang de klank letterkoppeling nog niet is geautomatiseerd, zal er een achterstand zichtbaar zijn in de spelling- en leesontwikkeling.

De uitslag van dit onderzoek kan worden opgenomen in het handelingsplan en het protocol voor het aanvragen van het dyslexie onderzoek in de vergoede zorg.

Onderzoek rekenen

Een achterstand in de rekenontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben.  Daarom is het belangrijk om het onderzoek te richten op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden:

 • automatiseren van rekentafels
 • automatiseren van plus, min, keer – en deelsommen
 • inzicht in de getallenlijn
 • technisch lezen van de redactiesommen
 • begrijpend lezen van de redactiesommen
 • toepassen van rekenvaardigheden: leerstrategie
 • emoties bij het uitvoeren van rekenopdrachten

Ik neem gestandaardiseerde rekentoetsen af om de rekenontwikkeling in zijn geheel in kaart te brengen.

Emoties

De methode Teken je gesprek is een mooie en duidelijke manier om met kleuren en symbolen samen met de leerling te kijken naar gebeurtenissen, gedachten en emoties.

Kinderen vinden dit een fijne manier om hun gedachten te onderzoeken. Ze ontdekken zelf wat nodig is om zich sterker te voelen tijdens allerlei momenten.  Het is een soort mindmappen.  Het kind bepaalt de kleur voor de uitgesproken gedachten en situaties: groen voor leuke en prettige dingen, oranje voor twijfelgevallen en rood voor de lastige zaken.  We benoemen moeilijke dingen en bedenken hoe je deze kunt aanpakken. De kinderen zijn zelf onderzoeker.