Sinds de invoering van het passend onderwijs wordt lesgeven steeds meer maatwerk.  De leerkracht levert veel maatwerk, maar ondanks alles lukt het niet altijd om een leerling het meest passende aanbod te bieden. Juist de leerlingen met een “dubbele” hulpvraag vallen tussen wal en schip.  Met deze co morbiditeit kan geen hulp in de vergoede zorg worden aangevraagd.

Ik begeleid deze leerlingen op locatie in goed overleg met de leerkrachten en de ouders.  Dit kan zowel thuis als op school plaatsvinden.

Emoties

Kinderen die moeite hebben met de zaakvakken op school of een achterstand hebben in de lees- en spellingontwikkeling , gaan veelal met tegenzin naar school.  Het maken van toetsen of een dictee kan veel stress opleveren.  Met de methode Teken je Gesprek maak ik het gesprek met kinderen visueel.  M.b.v. kleuren, symbolen en kernachtige omschrijvingen maak ik een verslag van dat wat de leerling vertelt.   Leerlingen vanaf ongeveer 8 jaar vertellen over wat al goed gaat en waar zij tegenaan lopen. De leerling vertelt en ik teken het gesprek.  In meerdere sessies wordt een onderwerp dat zelf is gekozen door de leerling, uitgewerkt.  De leerling leert zo om zelf een oplossing te vinden en raakt gemotiveerd om het nieuwe gedrag uit te proberen.

Technisch lezen en spelling

Voor het goed leren lezen en spellen bied ik behandelprogramma’s aan voor leerlingen die in het standaardprogramma op de basisschool vastlopen.

Deze multi sensoriele programma’s voor het spellen en technisch lezen zijn zeer geschikt voor leerlingen met:

 • aandacht – en concentratieproblemen
 • slechthorendheid
 • AS problematiek
 • dyslexie

Het programma Vakt Fun helpt leerlingen de klank tekenkoppeling te automatiseren en de KweC methodiek biedt visuele ondersteuning bij de spelling en het lezen en past onder elke methode die op de basisscholen worden aangeboden.

Ik ondersteun leerkrachten en intern begeleiders bij het aanpassen van het lesaanbod en het opstellen en uitvoeren van een eigen leerprogramma.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is het vermogen om te kunnen begrijpen wat je leest. Lezen met begrip. Begrijpend lezen is denken.  Lezen met begrip steunt op twee pijlers:

 1. Kennis en woordenschat : de lezer beschikt over kennis en woordenschat
 2. Sturing van het leesproces : de lezer kan zijn eigen leesproces sturen.

Om te kunnen begrijpen wat je leest , heb je kennis van de taal en kennis van de wereld nodig. Om de kennis van de taal te stimuleren wordt aan de volgende onderdelen gewerkt:

 • Kennis van de grammatica en zinsbouw
 • Kennis van de verschillende tekstsoorten en genres
 • Betekenis van belangrijke signaalwoorden zoals ten eerste, ten slotte, met uitzondering van etc.
 • Kennis van taalbegrippen die vaak voorkomen in opdrachten of toetsen, zoals alinea, cursief gedrukt, paragraaf etc.

Om de woordenschat en de kennis van de wereld te stimuleren, wordt gewerkt met teksten die voorkomen in het gewone leven van de kinderen.  Zo leren kinderen feitelijke kennis of emoties en menselijk gedrag beter te begrijpen.  Dit kunnen teksten zijn uit folders, tijdschriften, kranten en internet .   Het vergroten van de woordenschat en kennis van de wereld is geen kwestie van het alleen maar aanbieden van woorden en betekenissen.  Dit is een actieve bezigheid die het best ontwikkelt in verschillende situaties en op verschillende momenten.

Om de teksten beter te kunnen begrijpen worden lees strategieën aangeleerd.  De lees strategieën zijn een hulpmiddel, een soort gereedschap.  Ze sturen het denken tijdens het lezen en helpen de lezer betekenis te geven aan de tekst.

Deze lees strategieën worden geoefend:

 • Voorspellen : waar zou deze tekst over gaan
 • Vragen stellen : wat betekent dit woord? Waarom staat deze afbeelding erbij? .
 • Visualiseren : zintuigen worden ingezet om zich voor te stellen waar de tekst over gaat.
 • Verbinden : de lezer brengt de tekst in verband met wat hij al weet en heeft meegemaakt.
 • Samenvatten : de lezer zoekt de hoofdgedachte en de belangrijkste informatie in de tekst.

Rekenen